ประชาสัมพันธ์ สัมมนาพิเศษเรื่อง “MEMS Special Seminar 2012”

บรรยายโดย Dr. Yi-Kuen Lee ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง ด้านไมโครชิปของซิลิกอนนาโน สำหรับ Circulating Tumor Cell (CTC) ซึ่งเป็นไมโครชิปที่มีความสามารถสูงในการตรวจสอบ คัดกรอง และดักจับเซลล์มะเร็งจากเซลล์เม็ดเลือดพันล้านเซลล์ในกระแสเลือด

Read more

ทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) สนับสนุน 500,000 บาทต่อปี

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 11 มอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป

Read more

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชน

Read more

เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกด้าน Molecular Microbiology คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งสองทุนเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

งานแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่น่าสนใจมาบอกกล่าวครับ งานเปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดที่ Digital Gateway (สยาม) ตึกติดกับ BTS สถานีสยาม งานจัดในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากห้องวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

[ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครผู้ช่วยวิจัย ป.โทหรือตรี 2 ตำแหน่ง มีทุนการศึกษาหลังปฏิบัติงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทหรือตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง มีทุนการศึกษาหลังปฏิบัติงาน ทำวิจัยในโครงการร่วมระหว่างแพทย์ที่รพ.รามาธิบดี อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยปฏิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายาเป็นหลัก ระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี หลังปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อระดับป. เอก

Read more

[ข่าวประชาสัมพันธ์]ทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษา ป.โทและเอก ม.ธรรมศาสตร์

คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ได้รับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 3 ปี ทำให้มีทุนผู้ช่วยวิจัย เพื่อจ้างนักศึกษาปริญญาโทและเอก ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเชิญชวนผู้ที่สนใจจะศึกษาในหลักสูตรนี้ สมัครสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 นี้

Read more