ผลงานวิจัย สวทช. หมวด Biotechnology & Applied Microbiology ได้รับที่ตีพิมพ์มากที่สุด

, , Leave a comment

สวทช. ได้สรุปผลงานวิจัยของตัวเองในแต่ละปี ในฐานข้อมูล Web of Science (WOS) เผยแพร่บน NSTDA Blog โดยระบุปี 2001-2010 ในรายละเอียดแสดงข้อมูลเป็นตัวเลข ผมนำทำเป็นกราฟเพื่อจะได้ดูได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผลงานวิจัย สวทช. ในฐานข้อมูล Web of Science (WOS) ตั้งแต่ปี 2001-2009

ผลงานวิจัยของ สวทช. ในฐานข้อมูล Web of Science (WOS) มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ราว 2%  แต่ในปีล่าสุด 2010 มีจำนวนน้อยกว่าปี 2009 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับจำนวนการตีพิมพ์ของทุกๆปี คือ 290 เรื่อง

ส่วนข้อมูลแสดงหมวดหมู่สาขาวิชา (Subject Area) 10 อันดับแรก แสดงในภาพด้านล่าง พบว่า หมวด Biotechnology & Applied Microbiology เป็นหมวดที่มีการตีพิมพ์มากสุดคือ 14.16% และรองลงมาคือ Biochemistry & Molecular Biology

งหมวดหมู่สาขาวิชา (Subject Area) 10 อันดับแรก

และ วารสาร (Journal Title) ที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดคือ FOOD CHEMISTRY (ไม่ได้แสดงไว้ที่นี้)

จากข้อมูลดังกล่าวบอกได้คร่าวๆว่า สวทช. ทำงานวิจัยด้านไหนบ้าง และให้ความสำคัญงานทางด้านไหนบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานทางด้านชีววิทยา อาหาร ในรายงานได้บอกวิธีการศืบค้นข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย

รายละเอียดดูได้ที่ https://www.stks.or.th/blog/?p=7587

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.