IMAGE OF THE WEEK

Biomed.in.th จะมี Image of the week เช่นกัน รูปแบบจะทำในลักษณะเดียวกับ Scopeblog คือ ค้นหารูปในแต่ละสัปดาห์มานำเสนอ พร้อมคำอธิบาย ให้ทุกท่านได้ติดตาม แต่อาจจะพิเศษหน่อย อาจจะมีรูปที่ถ่ายเองจากเพื่อนสมาชิก

Read more