Tagged By Chemotherapy

การใช้อนุภาคทองคำระดับนาโน ช่วยส่งยาฆ่าเซลล์มะเร็ง

, , No Comment

การทดลองเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า ระบบขนส่งยาตัวนี้ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) ซืึ่งปัจจุบันยา DOX ถูกนำใช้ในการรักษา มะเร็งเต้านม มะเร็งไขกระดูก มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด ฯลฯ

Read Post →