Tagged By Medical Art

10 เว็บไซต์ Medical Illustration ภาพประกอบทางการแพทย์

, , 2 Comments

Medical illustration หรือ ภาพประกอบทางการแพทย์ คือ ภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการอธิบาย หรือสื่อความหมายทางการแพทย์ ซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากในการอธิบายทำความเข้าใจกับกระบวนการต่างๆในร่างกายของมนุษย์ ภาพประกอบทางการแพทย์ ถูกสรรค์สร้างจากผู้เชี่ยวชาญที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และความสามารถทางด้านศิลปะ

Read Post →