Clinical IMAGES : iPhone App สำหรับแพทย์รังสีวิทยา

GE Healthcare ได้ทำการสร้างโปรแกรมที่ทำงานใน iPhone ,iPod Touch สำหรับแพทย์รังสีวิทยา ในโปรแกรมได้ใส่ตัวอย่างภาพที่เป็นกรณีศึกษาที่ได้จากเครื่อง MRI รุ่น OPTIMA450W แยกเป็นส่วนต่างๆของร่างกาย ผู้ใช้สามารถเลือกดูตามตำแหน่งที่สนใจได้

Read more

zioTerm โปรแกรมพื้นฐาน 2D/3D ในทางการแพทย์ (ฟรี)

zioTerm เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการจัดการภาพ 2D/3D ในทางการแพทย์ ไฟล์ที่รองรับคือ DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine) เช่นไฟล์ที่ได้ CT, MR, PET, ultrasound และ X-ray โปรแกรมจะให้ผู้ใช้ฟรี

Read more