Tagged By Retinal Implant AG

เมื่อ FDA รับรองการผ่าตัดปลูกถ่ายเรตินา

, , No Comment

ความหวังของผู้ป่วยที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมทางสายตาเริ่มสดใส เมื่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐใด้รับรองการผ่าตัดปลูกถ่ายเรตินา

Read Post →