วินิจฉัย Stroke ด้วย iPhone App

งานวิจัยนี้เป็นผลงานของคณะแพทย์ University of Calgary ประเทศแคนดา ได้แสดงให้เห็นว่าแพทย์สามารถที่จะวินิจฉัย stroke ได้ด้วย iPhone App ที่ทีมวิิจัยได้ทำขึ้น ซึ่งให้ผลที่แม่นยำเช่นเดียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในโรงพยาบาลชนบท

Read more