Tagged By wikiproject

WikiProject Medicine สารานุกรมทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้

, , No Comment

WikiProject Medicine เป็นโปรเจคที่มีวัตุประสงค์ที่จะจัดการ เพิ่ม แนะนำ แก้ไข และกระจายเนื้อหาในวิกิพีเดีย ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมได้(ไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางแพทย์) แต่เนื้อหาจะถูกรีวิวและปรับปรุงเพิ่มเติมจากผู้เชียวชาญอีกครั้ง

Read Post →